Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

O domově > Pro zájemce o službu > Žádost o umístění

Žádost o umístění

Tiskopis "Žádost o poskytování pobytové sociální služby" si můžete vyzvednout osobně v kanceláři sociálních pracovnic nebo na recepci domova. Po předchozí domluvě lze žádost také zaslat zájemci poštou.

Tiskopis je také možné získat na webových stránkách Kraje Vysočina nebo na webových stránkách Domova Ždírec.

Vyplněnou žádost (musí být podepsána žadatelem, popř. jeho zákonným zástupcem) společně s "Vyjádřením  ošetřujícího lékaře" lze doručit do našeho domova osobně (pokud to jeho zdravotní stav dovolí), elektronicky nebo formou poštovní zásilky.

V případě osobní návštěvy doporučujeme si předem telefonicky domluvit schůzku se sociálními pracovnicemi.

Po přijetí žádosti o poskytování pobytové sociální služby provede sociální pracovník do 30 dnů ode dne podání žádosti sociální šetření v aktuálním místě pobytu žadatele.

Při sociálním šetření sociální pracovník zjišťuje, zda žadatel splňuje zákonem stanovené požadavky  pro přijetí do sociální služby a poskytne žadateli základní sociální poradenství o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení.

Není nutné si žádost podávat s velkým časovým předstihem, tzv. jako pojistku. Délka podání žádosti nemá vliv na přijetí do domova.

 

Více o pravidlech příjmu klientů vytvořených Krajem Vysočina naleznete zde: Pravidla pro přijímání klientů do služby.pdf

Bodové hodnocení

Při zařazování žádostí do pořadníku čekatelů je postupováno dle bodového hodnocení nepříznivé sociální situace žadatele, jehož předmětem jsou následující základní kritéria.

Místo trvalého bydliště žadatele

Obec s rozšířenou působností, v němž služba sídlí 20 bodů
Okres, v němž služba sídlí 15 bodů
Kraj Vysočina nebo sousední okres jiného kraje do 20 km od místa poskytování pobytové služby 10 bodů
Sousedící kraj 5 bodů
Celá ČR 0 bodů

Míra naléhavosti žádosti o zařazení do sociální služby

Žadatel je zcela závislý na péči a/nebo žadatel pobírá příspěvek na péčí IV. stupeň 20 bodů
Žadatel je těžce závislý na péči a/nebo žadatel pobírá příspěvek na péči III. stupeň 15 bodů
Žadatel je středně těžce závislý na péči a/nebo žadatel pobírá příspěvek na péči II. stupeň 10 bodů
Žadatel je lehce závislý na péči a/nebo žadatel pobírá příspěvek na péči I. stupeň 5 bodů
Žádost o příspěvek na péči v řízení 5 - 20 bodů
Žadatel je zcela nezávislý na péči a/nebo příspěvek na péči nepřiznán 0 bodů

Sociální zázemí žadatele

Žadatel žije osamoceně, nemá zajištěnou základní péči* 20 bodů
Žadatel žije s osobou blízkou, nemá zajištěnou základní péči 15 bodů
Žadatel žije osamoceně, má zajištěnou základní péči 10 bodů
Žadatel je umístěn ve zdravotnickém zařízení 10 bodů
Žadatel žije s osobou blízkou, má zajištěnou základní péči 5 bodů
Žadatel je umístěn v pobytové soc. službě s 24 hod. péči personálu 5 bodů

 

* základní péče se rozumí péče, jejíž poskytnutí osobou blízkou nebo terénní soc. službou umožní žadateli zůstat v přirozeném domácím prostředí

Platnost od: 1. 9. 2021

 Formuláře ke stažení zde:

https://www.kr-vysocina.cz/formulare/ds-305442/p1=122223