Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

O domově > Projekt Handicap Fit > Údaje o projektu

Údaje o projektu HANDICAP FIT

 

Dovolujeme si Vám představit nový projekt našeho Domova, který byl schválen v roce 2013 a realizován bude do konce roku 2014.

Jedná se o projekt Handicap Fit - zkvalitnění pobytových sociálních služeb pro handicapované. Projekt je synergických vyústěním dlouhodobé spolupráce mezi Krajem Vysočina a Dolním Rakouskem resp. společností ARGE NÖ Heime v oblasti sociální péče a seniorské politiky.

Údaje o projektu:

ARGE NÖ Heime sdružuje 85 organizací poskytující pobytové sociální služby v Dolním Rakousku a jeho posláním je společnými silami hledat nové a inovativní cesty pro zkvalitňování těchto pobytových služeb, a to včetně péče o osoby s Alzheimerovou nemocí nebo trpícími jinými formami demence. DD Ždírec patří k nejlepším zařízení svého druhu v Kraji Vysočina a v rámci své činnosti se specializuje na osoby postižené demencí a Alzheimerovou chorobou. S ohledem na tyto skutečnosti navázali partneři za podpory Kraje Vysočina spolupráci, která vyústila v řadu vzájemných návštěv a exkurzí do zařízení sdružených v ARGE NÖ Heime a opačně.

Během těchto setkávání se zástupci z Vysočiny seznámili s inovativním konceptem prostorového uspořádání ojediněle rozvíjeným v dolnorakouských pobytových domech - koncept Memory garden a Memory koridorů pro osoby postižené Alzheimerovou chorobou nebo jinými typy demencí. Z pohledu zástupců dolnorakouského partnera bylo pozitivně hodnoceno inovativní využívání speciálních technik práce s hlínou (Arteterapie) pří péči o klienty s různým typem handicapu v pobytových zřízeních na Vysočině. Partneři se rozhodli přenést tyto nejlepší zkušenosti realizované při poskytování pobytových služeb ve svých zařízeních do partnerských regionů Vysočiny a Dolního Rakouska.

Cíle projektu:

Cílem projektu je dílčími opatřeními zkvalitnit pobytové sociální služby v Kraji Vysočina a Dolním Rakousku a to formou realizace pilotních opatření dle nejlepších inovativních přístupů uplatňovaných na území Dolního Rakouska a Kraje Vysočina. Spolupráce zahrnuje realizaci konkrétních aktivit pro zlepšení kvality života handicapovaných a zvyšování kompetencí organizací poskytující stacionární služby pro handicapované. Cílem projektu je zkvalitnění sociální infrastruktury a sdílení dobré praxe mezi poskytovateli pobytových sociálních služeb. Realizace memory konceptu v DD Ždírec bude pilotním řešením tohoto ojedinělého konceptu jak v Kraji Vysočina, tak i v celé ČR. O praktických zkušenostech z realizace Memory garden/koridorů a jejich provozu ve Ždírci budeme informovat i ostatní pobytové zařízení v dalších regionech, tak aby tento jedinečný koncept mohl v České republice najít širšího uplatnění.

Cílové skupiny a dopad projektu na cílové skupiny

Projekt je zaměřen na 3 cílové skupiny:

  1. osoby postižené Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence a jejich rodinný příslušníci
  2. poskytovatelé pobytových služeb
  3. odborný personál v oblasti sociálních a pobytových služeb

ad 1. ze zkušeností z dolnorakouských pobytových domů víme, že vhodné prostorové uspořádání pobytových prostor přispívá k celkovému zlepšení stavu nemocného klienta a k lepšímu zvládnutí stavů spojených s demencí. Zároveň budeme v Dolním Rakousku vytvořený koncept Memory představovat v rámci činnosti Alzheimercentra Vysočina i rodinám, které pečují o klienty s demencí doma.

ad 2. zkušenosti s realizací Memory konceptu na Vysočině budeme sdílet s ostatními poskytovateli pobytových služeb a to nejen na Vysočině, ale i ze sousedních regionů, zároveň budeme tento koncept spolu s dolnorakouskými kolegy dále rozvíjet

ad 3. odborný personál dolnorakouských pobytových zařízení (terapeuti) získají nové dovednosti při práci s handicapovanými klienty a to v oblasti Arteterapie. Domov důchodců Ždírec bude přínosy a možnosti uplatnění konceptů Memory sdílet v rámci spolupráce s pečovatelskou službou, která zajišťuje péči o klienty postižené demencí v domácím prostředí a připravuje ho pro budoucí pobytové služby.

Popis rozvojových cílů projektu

1. rozvojovým cílem projektu je vybudování speciálně vybavené zahrady.

Zahrada paměti:

Zahrada přímo přiléhá k nové budově Domova se zvláštním režimem určené pro klienty Alzheimerovou chorobou a jinými demencemi. Do zahrady vede bezbariérový vstup z terasy obývací místnosti domova v přízemí. Menší část zahrady bude uzavřena živým plotem a oddělena brankou od velké zahrady s parkem. V menší části zahrady se budou moci klienti pohybovat bez doprovodu sami a v případě příznivého počasí v podstatě celý den. Tato část zahrady bude vybavena většinou prvků a vybavením pro Memory garden. Bude uzavřena vrátky a cesty budou vybudovány do smyček, aby byl klientům umožněn pohyb bez ukončených cest. Dále je potřebné, aby zahrada byla členitá a oddělená zelení, aby

klienti na první pohled nepřehlédli celou zahradu a postupně navštěvovali její skryté zahradní místnosti.

Do větší části zahrady budou mít přístup klienti Domova pro seniory a schopnější lidé z Domova se zvláštním režimem. Klienti s demencemi ji budou využívat s doprovodem pracovníků, svých rodinných příslušníků nebo s dobrovolníky. Tato část zahrady nebude uzavřena od okolí a brankou sem může vstupovat veřejnost. V této části zahrady budou uplatněny některé prvky Memory garden. Jako cíl vycházky zde bude umístěna kamenná zvonička, pítka a krmítka pro ptáčky, zvonkohry a další prvky Memory garden. Budou zde umístěny lavičky a hrací prvky pro seniory a děti. Jedním s cílů je též připravit příjemné prostředí pro rodiny, které seniory navštěvují a budou s nimi v zahradě trávit čas.

2. rozvojovým cílem je speciální vybavení chodeb a obytných prostor nového domova.

Vzpomínkové cesty:

Jedná se o vybavení chodeb v nové budově Domova se zvláštním režimem. Budova je třípodlažní, rozdělená společenskými místnostmi a společným zázemím na dvě poloviny, tzn. celkem 6 chodeb. Senioři budou mít po chodbách volný pohyb, mohou se po nich procházet sami, bez doprovodu a bez omezení. Vzhledem k tomu, že většina seniorů s Alzheimerovou chorobou je fyzicky schopna se pohybovat a rádi žijí v komunitě a společných prostorách, chceme tyto chodby vybavit dle moderních trendů vyzkoušených v Rakousku jako memory koridory. Každá chodba bude vybavena a tematicky zaměřena jinak. V přízemí levého traktu budovy bude prostor připomínající kuchyň, v pravém traktu hostinec. Ve  druhém podlaží je autobusová zastávka a náves.. Z třetího podlaží je krásný výhled na kostelní věž, střechy domů v obci a zahradu, proto zde chceme udělat pole a zápraží venkovského domu, které bude pokračovat lesem. V celé budově ve všech chodbách budou retro koutky vybavené starším a historizujícím nábytkem. Nálada bude evokovat dobu, kdy senioři byli mladí a použité předměty běžně používali a měli rádi.

Přejeme si, aby naši klienti i zaměstnanci byli díky tomuto projektu spokojeni ještě více než doposud, měli radost z nově vytvořených prostor a radostně je využívali.